BLOG
Elegant and Sophisticated - P.III
August 07 2018
New lookbook for POXI Fashion Elegant White Dress No.4  & AOi new season TAWNY / THE BROWN AND FALL / COLLECTION Concept by Vy Khánh Nguyễn Minh Ngọc  Model from Nguyễn...... [read more]
Elegant and Sophisticated - P.III
August 07 2018
New lookbook for POXI Fashion Elegant White Dress No.4  & AOi new season TAWNY / THE BROWN AND FALL / COLLECTION Concept by Vy Khánh Nguyễn Minh Ngọc  Model from Nguyễn...... [read more]
Us Behind You
August 05 2018
Từ xuất phát điểm là khách hàng, đến hôm nay POXI Fashion đã là người cộng sự, người đồng...... [read more]
August 05 2018
Từ xuất phát điểm là khách hàng, đến hôm nay POXI Fashion đã là người cộng sự, người đồng...... [read more]
Us Behind You
Us Behind You