MEANWHILE IN AMANOI
Photo by NukiA Studio
Saigon 
October 2015